Sparks Will Fly | Le Stesse Cose | Free Me | Grown Woman | Hes the King | You Dont Have to Worry* | Take You to Hell | Nervous |

Исполнитель - Artur Andrus | Песня - Jeśli Chcecie Gdzieś Przenosić

Warszawiacy śpiewają o Wiśle,
Варшавяне поют о Висле,
Ci z Olsztyna śpiewają o Łynie,
Те из Ольштына поют о Лине,
Ci z Katowic o ciężkim przemyśle,
Те из Катовице — о тяжелой промышленности,
A ja śpiewam o mojej Solinie.
А я пою о моей Солине.


Tutaj wszystko ładniejsze i lepsze -
Тут все красивее и лучше -
W porównaniu na przykład z Krakowem:
В сравнении, например, с Краковом:
Czystsza woda i czyste powietrze,
Чище вода и воздух,
Choć pod Jasłem są pola naftowe.
Хотя под Яслом есть нефтяные поля.


Wielkie nieba, co za wrzawa?
О Боже, что за шум?
Olsztyn, Kraków, czy Warszawa?
Ольштын, Краков или Варшава?
A ja jednak myślę, że...
А я всё же думаю, что...


Jeśli chcecie gdzieś przenosić to w Bieszczady,
Если хотите куда-то переносить, то в Бещады,
Bo to idealne miejsce dla stolicy.
Потому что это идеальное место для столицы.
Komuniści z ludowcami mogą wchodzić tu w układy -
Коммунисты с народниками могут тут входить в союзы -
W razie czego mają blisko do granicy.
В случае чего они близко к границе.


Tu najlepszy, najżyczliwszy żyje naród.
Тут самый лучший, самый доброжелательный живет народ.
I nieprawda, że tu bieda, głód i nędza.
И неправда, что тут бедность, голод и нужда.
Na mieszkańca nam przypada samej ziemi 6 hektarów,
На жителя у нас приходится одной земли 6 гектаров,
Tona drewna, niedźwiedź i 2/3 księdza.
Тонна древесины, медведь и 2/3 священника.


Spoglądają krakowscy poeci
Смотрят краковские поэты
Na warszawskich poetów z wysoka,
На варшавских поэтов свысока,
Lecz przypomnę, panowie, że przecież
Но припоминаю, господа, что ведь
Już przed wami był Grzegorz z Sanoka.
Уже перед вами был Гжегож из Санока.


Po tych ścieżkach pan Szwejk spacerował,
По этим тропинкам господин Швейк прогуливался,
Był Jagiełło z małżonką i świtą,
Был Ягайло с супругой и свитой,
Przebywała tu Bona królowa
Пребывала тут королева Бонна
Oraz Gierek z Josipem Broz Tito.
Вместе с Гереком и Иосифом Броз Тито.


Wiatr się tłucze po Tarnicy,
Ветер топчется по Тарнице,
Otulonej płaszczem gwiazd.
Окутанной звездной рубашкой.
Ale wróćmy do stolicy
Но вернемся к столице
I powtórzmy jeszcze raz:
И повторим еще раз:


Jeśli przenieść, to w Bieszczady, bo, panowie,
Если переносить, то в Бещады, ибо, господа,
Każdy z was odnajdzie tutaj coś swojskiego.
Каждый из вас найдет здесь что-то свое.
Jak przed laty w gęstym lesie stoją dacze w Arłamowie,
С незапамятных времен в густом лесу стоят дачи в Арламове,
A w Jabłonkach stoi pomnik Świerczewskiego.
А в Яблонках стоит памятник Сверчевскому.


Tu najlepszy, najżyczliwszy żyje naród.
Здесь самый лучший, самый доброжелательный живет народ.
I nieprawda, że tu bieda, głód i nędza.
И неправда, что тут бедность, голод и нужда.
Na mieszkańca tu przypada czarnej ziemi 6 hektarów,
На жителя у нас приходится черной земли 6 гектаров,
Tona drewna, niedźwiedź i 2/3 księdza.
Тонна древесины, медведь и 2/3 священника.
Jeśli przenieść tę stolicę, to w Bieszczady,
Если перенести эту столицу, то в Бещады,
Gdzie po połoninach diabeł owce gna.
Где по долинам дьявол овец гонит.
Prosi o to, na Mazowszu zamieszkałe przez przypadek,
Просит об этом, случайно поселившийся на Мазовии,
Dziecko Bieszczad — podpisany Artur A.,
Ребенок Бещад, подписанный Артур А.,
czyli ja.
то есть я.1 — Как и Висла, это река, на которой стоит упоминаемый рядом польский город.

2 — Живописное село в этой гористой местности с населением около 5000 жителей.

3 — Городок в этом же районе Польши. Население — около 38 000.

4 — Высшая вершина в Бещадских горах.

Рейтинг песни: 9.30/10

Дата публикации текста: 19.01.2021 в 05:18